Kone White Stars

Made in italy

Mosaic

Piezas especiales

  • KON White Spigolo

    0.8x20 cm - 3/8"x7 7/8"

  • KON White Spigolo A.E.

    0.8x0.8 cm - 3/8”x3/8”

  • KON White Spigolo 10 mm

    3/8"x 7 7/8"

Encuentra el punto de venta más cercano

Area download